ساختار چند مرتبه ای صورتهای ذهنی در ادراک صحنه های دیداری
42 بازدید
محل نشر: معرفت » بهار 1375 - شماره 16 »(6 صفحه - از 72 تا 77)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقال، چند طرح مشهور، در باب ادراک بینایی و مراتب تصورات ذهنی نشأت گرفته از صحنه های دیداری، در دو حوزه «علم ادراک»(Cognitive Science) و «فلسفه اسلامی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این بررسی جستجو در باب آن ابعادی از ادراک است که درهیچ طرحی موردتوجه قرارنگرفته و این بررسی با مروری بر آثار مربوط به مطالعات شناختی ـ چه نظریات عام و چه یافته های خاص در حوزه بینایی ـ شروع می شود؛ سپس به مرتبه زیست شناختی و عصبی ادراک بینایی اشاره خواهد داشت و به دنبال آن، دو طرح برای تبیین صورتهای ذهنی چند رتبه ای ارائه می دهد و با چند اظهار نظر و یک نتیجه گیری، که کاربرد نظریه فلسفی مورد بحث را در باب مسائل خاص بینایی جمع بندی می کند، پایان می یابد.